Bechynská – Visual identity

Bechynská – Law Office

The complete visual identity for the newly established law firm was created in the studio. The main aim was to respect the traditional aesthetics of law firms while creating a timeless design with minimalist elements. Identity should connect own personality of the founder with respect for values ​​such as justice, humanity.

The logo is typographic using a sans-serif font. The chosen font reflects both the current direction of graphic design and the legal environment; the letters are well anchored, which represent, stability and confidence.

In addition to the logo, which consists of the founder’s name and footnote –  the law office, we also created a graphic element – A. It is a playful element that permeates the whole identity.

When choosing the colour scheme we used the symbolism of colours. Blue is widely used in the legal environment and evokes rationality, stability, education and peace. Bronze then acts as a natural contrast and reflects the feminine element.

The design of visual identity is reflected in mercantile prints and on the website.

Responsive website in the form of a presentation one-page was created from the beginning in the studio. We created custom graphic icons based on the logo shapes and working with the horizontal graphic element that was used for a favicon. Blue-bronze colours naturally follow identity.


Bechynská – Advokátní kancelář

Pro nově vzniklou advokátní kancelář jsme vytvořili kompletní vizuální identitu. Hlavním záměrem bylo zachovat tradiční právnickou estetiku a zároveň vytvořit nadčasový design s minimalistickými prvky. Identita by měla propojovat vlastní osobnost s respektem pro hodnoty jako je spravedlnost, lidskost.

Logo je typografické s využitím bezpatkového fontu. Zvolené písmo reflektuje jak současný směr grafickém designu, tak právnické prostředí, písmena jsou dobře ukotvená, což vzbuzuje stálost, stabilitu a důvěru.

Kromě loga, které se stává ze jména a dovětku advokátní kancelář vznikl i grafický prvek – A. Jedná se o hravý prvek, který prostupuje celou identitu.

Při volbě barevnosti jsme vycházeli ze symboliky barev. Modrá je hojně používaná v právnickém prostředí a evokuje racionálnost, stabilitu, vzdělanost a klid. Bronzová pak funguje jako přirozený kontrast a reflektuje ženský prvek.

V rámci návrhu vizuální identity vznikly merkatilní tiskoviny a webové stránky. Responzivní web v podobě prezentační onepage vznikl od počátku ve studiu. Vytvořili jsme grafické ikonky na míru vycházející z tvarů loga a pracující s horizontálním grafickým prvkem, který se použil pro favicon. Modro bronzová barevnost přirozeně navazuje na vizuální identitu.

  • Categories:

    Graphic Design, Web Design

Click & Share US