Borovka – Visual identity

Visual identity for event agency

By redesigning the visual identity for one of the largest event agencies in the Czech Republic, we wanted to follow the elements of the original corporate identity. Therefore we have redesigned it with new possibilities and shapes. The identity was unified and dynamically modified in order to achieve a higher communication level as well as better responsiveness in a wide range of applications in the event industry.

Our work was not limited to working with the parent brand Borovka, but also with the sub-brands such as the event, rental and facility. Our intention was to create a principle that can be applied to other sub-brands, which may develop in the future.

In the new visual identity, we reflected the focus of each sub-brand. This principle can be found in the element – a dot in distinctive colour which is also a part of the logotype and clearly distinguishes individual sub-brands.

The responsiveness of the newly designed logo is confirmed by many applications on various corporate applications and apparel. An example of cropping a corner of a business card by the logo presents other options for working with the shape. For us was important to create an easy-to-remember and recognizable graphic component.

At the beginning of the COVID-19 pandemic, the focus of the event agency changed from the ground up and they began to focus on the production of disinfection stands and other supplies. In a very short time, the “Borovka Facility” brand was created, for which we created a presentation website and other applications that responded flexibly to market needs in times of crisis.

We perceive the complete redesign as one of the means to strengthen the position of the company not only on the Czech but also on the European market.


Vizuální identita pro eventovou agenturu

Redesignem vizuální identity pro jednu z nějvětších eventových agentur v republice jsme chtěli plynule navázat na prvky původní identity. Tu jsme redesignem obohatili o nové možnosti, tvary, sjednotili a dynamicky ji upravili pro vyšší komunikaci profesionality a lepší responzivnost v široké škále využití v eventové branži. 

Naše práce se neomezila jen na práci s mateřskou značkou Borovka, ale také na sub-brandy „event“, „rental“ a „facility“. Naším záměrem bylo vytvořit princip, který může být aplikovatelný i pro další sub-brandy, které mohou do budoucna přibývat.

V nové vizuální identitě jsme reflektovali zaměření každého sub-brandu, které se promítlo do výraznější barevnosti prvků – tečky, která je součástí logotypu a čitelně odlišuje jednotlivé sub-brandy, včetně dobarvení jejich textové části.

Responzivitu nově navrženého loga potvrzují mnohé aplikace na různých firemních aplikacích i oděvech. Příklad oříznutí rohu vizitky podle loga prezentuje další možnosti práce s tvarem. Zde bylo důležité vytvoření lehce zapamatovatelného a rozpoznatelného grafického prvku.

Na začátku pandemie COVID-19 se zaměření eventové agentury změnilo od základu a začali se orientovat na výrobu dezinfekčních stojanů a dalších ochranných pomůcek. Ve velmi krátkém čase vznikl subrand „Borovka Facility“, kterému jsme vytvořili prezentační web a další aplikace, které flexibilně reagovali na potřeby trhu v době krize

Kompletní redesign vnímáme jako jeden z prostředků k upevnění postavení firmy nejen na českém, ale i evropském trhu.

  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Borovka
See Project

Click & Share US