Červený klobouk ateliér

Červený klobouk

The architectonic studio Červený klobouk focuses mainly on interior design solutions. After almost a decade of their existence, they decided to redesign the visual identity. The client insists on maintaining the hat symbol in the logo’s morphology.

The formulation of the hat symbol in the typography is intentionally implicit and at the same time, it expresses the professional affiliation of the atelier. The words “červený” and “klobouk” contain the same number of characters, forming the top of the symbolical hat. The word “ateliér” is separated by a line evoking the hem of the hat.

The monospaced font Roboto Mono infiltrates the whole visual identity and supports the architectonic focus of the client thanks to its technical character. The colour scheme is unified by a vivid red colour based on the name of the atelier.

In addition to the logo itself, an atelier symbol was created following the typographic logo with the replacement of words by red lines. This symbol is an adequate alternative for applications where the typographic logo would dissolve and become unreadable.

Part of the redesign was the creation of a unified graphic design of social networks, the main communication pillar of the atelier. A specific and easy-to-remember monospace font clearly unifies all posts.

The core elements of identity were projected into a new website that has contained a new design and content.


Červený klobouk

Architektonický ateliér Červený klobouk se zaměřuje na interiérová řešení a po téměř desetileté existenci se rozhodl pro redesign vizuální identity s přáním zachovat symbol klobouku v samotném tvarosloví loga.

Vyjádření symbolu klobouku v samotné typografii je záměrně implicitní a zároveň na první pohled vyjadřuje oborovou příslušnost ateliéru. Slova „červený“ a „klobouk“ obsahují shodný počet znaků a tvoří tak horní část klobouku. Slovo „ateliér“ je odděleno linií evokující lem klobouku.

Vizuální identitou prostupuje monospaceový font Roboto Mono, který svým technicistním charakterem podporuje architektonické zaměření klienta. Barevnost je sjednocena živou červenou barvou vycházející z názvu ateliéru.

Vedle samotného loga vznikl symbol ateliéru navazující na typografické logo s nahrazením slov červenými liniemi. Tento symbol je vhodnou alternativou pro aplikace, kde by typografické logo zaniklo a pozbylo čitelnosti.

Součástí redesignu bylo vytvoření sjednocené grafické podoby sociálních sítí, hlavního komunikačního pilíře ateliéru. Specifický a dobře zapamatovatelný monospaceový font přehledně sjednocuje veškeré příspěvky. 

Nosné prvky identity se promítly do webových stránek, které získaly novou podobu i obsah.

  • Categories:

    Graphic Design, Web Design

Click & Share US