OLDINN – visual identity

Visual identity for Hotel OLDINN

The new visual identity for the newly reconstructed hotel in Český Krumlov, is based on the visitor’s archetype – the explorer.

The bronze color of the logo refers to the historical value of the hotel. The chosen color scheme is also reflected in the accessories and equipment of the hotel’s interior and exterior.

The combination of serif and sans-serif fonts in the logo brings together the long history of the hotel and its outreach to modern times. The name of the hotel in serif font symbolizes its history, while the slogan in the new sans serif font touches on contemporary trends in typography.

When working with the archetype, we worked with the motif of the journey, which in our presentation takes the form of a typical facade of a hotel building on the main square in Český Krumlov. The logo section, the element of the journey, is printed on all front offices and mercantile prints. We applied the logo symbol segment in predetermined proportions to create different imaginary paths of the explorer journey. This idea goes through all applications and gives space for endless discovery of new ways and connection possibilities.

 The implementation of stories from history into the interior of the hotel rooms takes the form of a series of illustrations that also match the furnishings of the rooms.

An extensive navigation system and navigation plans of the individual floors of the hotel were created in connection with the facade symbol from the logo. The morphology of the logo symbol, a combination of round and sharp elements, is visible in the proposed pictograms.

We also work with stories on social networks, where we use both the illustration and the text.

Our visual identity combines a reference to the long history of the hotel and at the same time highlights the modern concept of the hotel OLDINN.


Vizuální identita hotelu OLDINN

Pro nově zrekonstruovaný hotel v Českém Krumlově jsme vytvořili vizuální identitu, jejímž ústředním motivem je archetyp návštěvníka – explorera.

Pro dané logo jsme zvolili bronzovou barevnost odkazující na historickou hodnotu hotelu. Zvolená barevnost se dále promítá v doplňcích a vybavení interiéru i exteriéru.

Kombinace serifového a sans-serifovém fontu v logu v sobě nese propojení dlouhé historie hotelu a přesahu do moderní doby. Jméno hotelu v patkovém fontu symbolizuje jeho historii, kdežto sloganem v novém bezpatkovém fontu, se dotýkáme současných trendů v typografii.

Při práci s archetypem jsme pracovali s motivem cesty, který má v našem podání podobu typického průčelí hotelové budovy na hlavním náměstí v Českém Krumlově. Výsek loga, tedy prvek cesty, se nachází na veškerých front office a merkantilních tiskovinách. Výsek symbolu loga jsme aplikovali v předem stanovených poměrech a tím vytvořili různé obrazce pomyslné cesty explorera. Tato idea prochází všemi aplikacemi a dává prostor k nekončícímu objevování nových cest a možností spojení.

 Implementace příběhů z historie do interiéru hotelových pokojů má podobu série ilustrací, které zároveň ladí k vybavení interiéru pokojů.
V návaznosti na symbol průčelí z loga vznikl rozsáhlý navigační systém a navigační plánky jednotlivých pater hotelu. Tvarosloví symbolu loga, kombinace oblých a ostrých prvků, je viditelné v navržených piktogramech.

S příběhy dále pracujeme na sociálních sítích, kde využíváme jak samotnou ilustraci, tak i text.

Námi vytvořená vizuální identita v sobě spojuje odkaz na letitou historii hotelu a zároveň poukazuje na moderní pojetí výbavy hotelu OLDINN.

  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Hotel OLDINN
See Project

Click & Share US