VAAZA – SNOVAA

VAAZA – SNOVAA Product Line

VAAZA brand introduced its second product line SNOVAA in November 2020. For this product line we prepared a complete package consisting of the product’s design idea, supervision of prototyping in glassworks and the production of the final product, creation of names and last but not least we set the original visual language for communication on social networks.

The SNOVAA product line naturally keeps the DNA of the VAAZA brand. The Czech master glassmakers blow it into a wooden mold and then grind it. The design specificity is an ingeniously designed bottom, which ensures the stability of one flower stem. It will remain elegantly upright and balanced. The narrow neck ensures a firm anchoring of the bouquet and the expanding shape downwards gives each stem enough space to reach the water.

The SNOVAA series includes two vases, OKATAA and VLNITAA, which differ in the design of the glass walls.
VLNITAA imitates expanding waves with its twisted lines, which extend from the narrow throat downwards.
OKATAA is characterized by meshes in the lower part, which extend from the bottom into longitudinal thin ovals similar to circles on the water surface.

A month after the launch, we enriched the SNOVAA product line with the SNOVAA arts collection, with which we opened the concept of artistic experiments with glass. Experimentation creates unique structures and colours that significantly differentiate the collection from the transparent SNOVAA.

Likewise the first VAAZA series, the SNOVAA product line has the ambition to bring back the Czech crystal to your homes.


VAAZA – Designová řada SNOVAA

Brand VAAZA představil svou druhou designovou řadu SNOVAA v listopadu 2020. Pro tuto designovou řadu jsme stejně jako pro VAAZU připravili kompletní balíček skládající se z návrhu designu, supervizí prototypování ve sklárnách přes produkci hotových váz, vytvoření názvů až po nastavení originálního vizuálního jazyka pro komunikaci na sociálních sítích.

Designová řada SNOVAA si přirozeně drží DNA značky VAAZA. Mistři skláři ji foukají do dřevěné formy a posléze brousí v České republice. Designovým specifikem je důmyslně navržené dno, které zajišťuje stabilitu i jednoho stonku květiny. Ten zůstane elegantně vzpřímený a vyvážený. Úzké hrdlo zajistí pevné ukotvení pugetu a rozšiřující se tvar směrem dolů dodá každému stonku dostatek prostoru k načerpání vláhy.

Řada SNOVAA obsahuje dvě vázy OKATAA a VLNITAA, jež se liší svým optišem.
VLNITAA svými roztočenými liniemi, které se směrem od úzkého hrdla dolů rozšiřují, napodobuje rozpínající se vlny.
OKATAA se vyznačuje oky ve spodní části, které se ode dna prodlužují do podélných tenkých oválů podobně jako kruhy na hladině.

Měsíc po launchi jsme designovou řadu rozšířili o kolekci SNOVAA arts, se kterou otevíráme koncept uměleckých experimentů se sklem. Nahodilost a experimentování vytváří neopakovatelné struktury a barvy, které kolekci výrazně odlišují od průzračné SNOVEE.

Designová řada SNOVAA má stejně jako první řada VAAZA, ambici navrátit český křišťál do interiérů.

  • Categories:

    Graphic Design, Product Design

Click & Share US